Legislație medicală

            Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

            Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, cu modificări și completări ulterioare

            Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare, cu modificările și completările ulterioare

            Ordin nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificări și completări

            Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare, cu modificările și completările ulterioare

            Hotărârea nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

            Ordinul 442/2019 pentru modificarea şi prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului - cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

            Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările și completările ulterioare

 

            Ordin nr.1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

            Ordin nr.1411/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

            Legislație relații de muncă și salarizare

            Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările și completarile ulterioare

            Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

            Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătații publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modificările și completările ulterioare

            Ordin nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare

            Ordinul nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare

            Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

            Hotararea Guvernului nr. 1344/2007 privind normelor de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, cu modificarile si completarile ulterioare

           

            Legislație privind achizițiile publice

            Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

            Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

 

            Legislatie financiar-contabilă

            Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
            Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

            Legea nr. 82/1991 a contabilității, R,cu modificările și completările ulterioare
            Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventive, cu modificările și completările ulterioare

 

            Legislație administrație/ SSM, PSI

            Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare

            Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare

            Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, cu modificările și completările ulterioare

            Ordinul nr. 1365/2008 privind organizarea serviciului de pază și a regimului de acces în unitățile sanitare, cu modificările și completările ulterioare
            Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor,R, cu modificările și completările ulterioare

 

            Legislație privind Managementul Calității

            Ordinul nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare

            Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor, cu modificările și completările ulterioare
            Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare

            Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare